Kazakhstan

2005 World Championship

Rosters:
Austria
Belarus
Canada
Czech Republic
Denmark
Finland
Germany
Kazakhstan
Latvia
Russia
Slovakia
Slovenia
Sweden
Switzerland
Ukraine
United States

1 TAMBULOV Sergey GK
2 KOLEDAYEV Alexey D
3 MAZUNIN Yevgeniy D
4 PUPKOV Yevgeniy D
5 LITVINENKO Alexey D
6 VASSILCHENKO Alexey D
7 SOKOLOV Andrey D
8 BLOKHIN Yevgeniy D
9 ANTIPIN Vladimir D
10 FILATOV Anatoliy F
11 TROCHSHINSKIY Andrey F
12 DUDAREV Dmitriy F
14 OGORODNIKOV Andrey F
15 SHAFRANOV Konstantin F
16 KOZLOV Roman F
17 KORESHKOV Alexandr F
18 POLICHSHUK Fedor F 
19 KORESHKOV Yevgeniy F
20 KOLESNIK Vitaliy GK
21 KOVALENKO Oleg D
22 UPPER Dmitri F
23 ALEXANDROV Sergey F 
24 KOMISSAROV Anton F
25 ARGOKOV Artyom D
26 SAVENKOV Andrey D 
27 YESSIRKENOV Rustam F
28 PCHELYAKOV Andrei F
29 KUROCHKIN Nikolay F 
30 SEMENOV Alexandr F 
31 OGURESHNIKOV Sergey GK
100 NOVOPASHIN Vitaliy D

Contact The HockeyNut - Front Page - Archive

Copyright©2005 The HockeyNut